Novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, kojim se stavlja izvan snage ranije važeći Pravilnik iz 2008. godine

Novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, kojim se stavlja izvan snage ranije važeći Pravilnik iz 2008. godine, u potpunosti je usklađen s Direktivom 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju prava država članica koje se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost i ukidanju Direktive 89/336/EEZ, kao i s propisima Republike Hrvatske koji uređuju područje tehničkih zahtjeva za proizvode i ocjenjivanja sukladnosti.

Novi Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama, broj 23/2011, dana 21. veljače 2011., a stupa na snagu 1. ožujka 2011. godine.

Dvije najvažnije novosti iz ovoga Pravilnika odnose se na postupak ocjenjivanja sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti i na označivanje uređaja. Navedene izmjene, kao i druge izmjene Pravilnika, pridonijet će jednostavnosti i brzini postupka stavljanja na tržište Republike Hrvatske električne i druge tehničke opreme koja je sukladna s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti.

Do sada važeći Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) propisivao je, prije stavljanja uređaja na tržište Republike Hrvatske, obvezno pribavljanje potvrde o sukladnosti, koju je izdavalo ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti (TOS).

Novi Pravilnik predviđa mogućnost, ali ne i obvezu ocjenjivanja sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti putem TOS-a. Uređaj, koji je prošao tzv. "postupak unutarnje kontrole proizvodnje“, što znači da su u proizvodnji takvog uređaja primijenjene odgovarajuće norme, smatrat će se sukladnim s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti, te ne postoji obveza ocjenjivanja sukladnosti putem TOS-a, a time niti obveza pribavljanja potvrde o sukladnosti. Ako se sukladnost uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti ocjenjuje putem TOS-a, TOS izdaje izjavu kojom potvrđuje sukladnost uređaja.

Važno je napomenuti da stupanjem na snagu novoga Pravilnika prestaje obveza obveznog pribavljanja potvrde o sukladnosti prigodom uvoza, a prije stavljanja uređaja na tržište Republike Hrvatske, ukoliko taj uređaj udovoljava bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i mjerodavne Direktive EU.

Nadalje, do sada važeći Pravilnik predviđao je obvezu da uređaj, koji je udovoljavao svim zahtjevima propisanima tim Pravilnikom i drugim propisima koji se odnose na taj uređaj, prije stavljanja na tržište mora biti označen oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje oblik, sadržaj i izgled oznake sukladnosti proizvoda, odnosno oznakom "C", bez obzira na to je li već označen europskom oznakom sukladnosti "CE". Novim Pravilnikom predviđeno je da se uređaj, koji udovoljava bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti i koji je označen europskom oznakom sukladnosti "CE", ne mora dodatno označivati oznakom sukladnosti "C".

Uređaje i opremu koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske, kao i u do sada važećem Pravilniku, pratit će Izjava o sukladnosti, kojom se potvrđuje sukladnost uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti. Međutim, novim Pravilnikom predviđeno je, u skladu s mjerodavnom Direktivom EU, da Izjavu o sukladnosti pripremaju samo proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, što znači da tu Izjavu više neće sastavljati druga osoba odgovorna za stavljanje uređaja na tržište Republike Hrvatske, već će uvoznik morati osigurati takvu Izjavu.

Inspekcijski nadzor nad primjenom novoga Pravilnika, kao i do sada, obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata. Mjere zaštite u novom su Pravilniku pooštrene, u skladu sa zahtjevima mjerodavne Direktive EU, te su usklađene s odredbama o nadzoru tržišta iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10).

Donošenjem novoga Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti, koji je dobio pozitivno mišljenje Europske komisije i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, ispunjeni su svi preduvjeti u postupku pregovora za sklapanje Sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u području elektromagnetske kompatibilnosti.