Javna rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Nakon usvajanja revidiranoga regulatornog okvira Europske unije u području elektroničkih komunikacija u studenom 2009. godine, i to kroz izmjene pet mjerodavnih direktiva i donošenje jedne uredbe, Republika Hrvatska obvezala se u postupku pristupnih pregovora donijeti odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama iz 2008. godine, u svrhu potpunog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije. Odredbe revidiranoga regulatornog okvira potrebno je transponirati u nacionalno zakonodavstvo najkasnije do polovice 2011. godine, istodobno s državama članicama Europske unije.

Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, osim uvođenja niza poboljšica koje proizlaze iz dosadašnjih iskustava u primjeni Zakona o elektroničkim komunikacijama, uređuju se sljedeća temeljna pitanja:

- dodatno jačanje neovisnosti, samostalnosti i učinkovitosti nacionalnoga regulatornog tijela – Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u obavljanju njezinih regulatornih i drugih zadaća;
- jačanje mehanizama kojima se dodatno osigurava zaštita prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga, uključujući i osobe s invaliditetom, s posebnim naglaskom na razdoblje trajanja pretplatničkih ugovora, opće uvjete poslovanja operatora elektroničkih komunikacija i djelotvornije rješavanje sporova između krajnjih korisnika usluga i operatora elektroničkih komunikacija;
- unaprjeđenje postupaka analize tržišta, kao temelja za regulaciju mjerodavnih tržišta u elektroničkim komunikacijama, uključujući i uvođenje nove regulatorne obveze funkcionalnog razdvajanja vertikalno integriranih operatora;
- dodatno unaprjeđenje i jačanje mehanizama za upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, u cilju poticanja daljnjih ulaganja u njezinu izgradnju i razvoj te omogućivanja otvorenog pristupa internetu za sve građane;
- poboljšanje djelotvornosti i transparentnosti postupaka planiranja i upravljanja radiofrekvencijskim spektrom, uključujući i pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na temelju zahtjeva, javnog poziva, javnog natječaja i javne dražbe, kao i uređenje prijenosa i davanja u najam radiofrekvencijskog spektra, a u cilju prevladavanja digitalnog jaza;
- jačanje mehanizama za zaštitu sigurnosti i cjelovitosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, osobito u slučaju povrede osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama;
- djelotvorniji inspekcijski nadzor na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, koji se iz djelokruga središnjeg tijela državne uprave prebacuje u nadležnost nacionalnoga regulatornog tijela.

Odredbe revidiranoga regulatornog okvira Europske unije, koje se ovim Nacrtom prijedloga Zakona preuzimaju u nacionalno zakonodavstvo, ponajprije imaju za cilj jačanje jedinstvenoga tržišta elektroničkih komunikacija kroz promicanje djelotvornog i održivog tržišnog natjecanja, što otvara nove mogućnosti operatorima elektroničkih komunikacija u korištenju svih prednosti suvremenih i inovativnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje će ponuditi građanima i gospodarstvu, i time pospješiti cjelokupan gospodarski i društveni razvoj.

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih sudionika na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u Republici Hrvatskoj, a osobito operatorima, industriji i udrugama za zaštitu potrošača omogućio neposredan uvid te što kvalitetnija priprema Nacrta prijedloga Zakona, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje javnu raspravuo Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, u razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja 2011. godine.

Vaše primjedbe, prijedloge i mišljenja u vezi s Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama možete u navedenom roku dostaviti ovome Ministarstvu putem elektroničke pošte, na adresu zek2011@mmpi.hr, putem telefaksa na broj (01) 619 66 62, ili poštom na sljedeću adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.


PRILOG: