Objava Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine, objavljen je u "Narodnim novinama" br. 90/11. od 2. kolovoza 2011. godine, a u skladu s odredbom članka 125. stupa na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 10. kolovoza 2011. godine (osim odredaba koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji).

U postupku donošenja Zakona Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je putem internetskih stranica, u razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja 2011. godine, sveobuhvatnu javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona, kako bi se najširem krugu zainteresiranih sudionika na hrvatskom tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, a osobito operatorima, industriji i udrugama za zaštitu potrošača omogućio neposredan uvid te što kvalitetnija priprema Nacrta prijedloga Zakona. Također, u okviru 34. Međunarodnog skupa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO 2011 ovo je Ministarstvo 26. svibnja 2011. godine održalo Radionicu pod nazivom "Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama", na kojoj su mjerodavnim predstavnicima sektora elektroničkih komunikacija podrobno predstavljene temeljne odrednice i sadržaj ovoga zakonskog prijedloga.

U javnoj raspravi zaprimljeni su prijedlozi i primjedbe od ukupno 24 pravne i fizičke osobe, pri čemu je prihvaćeno oko 13% od ukupno zaprimljenih 378 primjedaba i prijedloga.

Očitovanje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na sve primjedbe i prijedloge, zajedno s obrazloženjem neprihvaćenih primjedaba, možete vidjeti ovdje:

- Očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o primjedbama na Nacrt prijedloga ZID ZEK-a

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama Hrvatska je, u sklopu kontinuiranog praćenja ispunjavanja preuzetih obveza iz pregovora u Poglavlju 10 - Informacijsko društvo i mediji, preuzela u nacionalno zakonodavstvo revidirani regulatorni okvir Europske unije u elektroničkim komunikacijama iz studenoga 2009. godine, i to prije većega dijela država članica Europske unije, čime je ujedno ispunila zakonodavnu mjeru za II. tromjesečje iz Programa Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2011. godinu, te Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu, koji je donio Hrvatski sabor.