DUNAVSKA STRATEGIJA

STRATEGIJA EU ZA DUNAVSKU REGIJU

Dunavska strategija, je program za makroregiju u kojem sudjeluje
· osam članica EU-a :Austrija, Bugarska, Češka, Mađarska, Njemačka (Baden−Württemberg), Bavarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija
· države partneri − BiH, Crna Gora, Hrvatska, Moldova, Srbija, Ukrajina
· zainteresirane strane − regionalna i lokalna uprava, nevladine udruge, akademske institucije, privatni sektor, financijske institucije
Ovom Strategijom želi se potaknuti bolja suradnja između uključenih zemalja te koordinirano djelovanje na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Teži se tome da se poboljšaju cestovni i željeznički transport te plovnost rijeka, a da se pritom pazi i na to da budu upotrjebljeni obnovljivi izvori energije. Jedan od ciljeva je očuvati okoliš, čistu vodu i bioraznolikost te zaštititi cijelu regiju od poplava. Stajalište je i da  zemlje dunavske regije  trebaju zajednički raditi na ekonomiji, edukaciji, istraživanjima i inovacijama, te regiju  promovirati kao atraktivnu turističku i kulturnu destinaciju.
Jedan od ključnih problema s kojima se trenutno suočava je pitanje sigurnosti i organiziranog kriminala. Dunavskom strategijom predložena su rješenja i za to pitanje.
Glavni cilj Strategije je prosperitet i poboljšanje kvalitete života za oko 115 milijuna ljudi.
 
Izrađeni dokumenti:
1. Komunikacija EK
2. Akcijski plan
 
Područja suradnje
Četiri stupa suradnje:
I. Povezivanje dunavske regije
(održiva prometna i energetska povezanost, jačanje turizma, kulturne razmjene i međuljudskih kontakata)
II. Očuvanje okoliša u dunavskoj regiji
(očuvanje vodnih resursa, bio-raznolikosti i kvalitete zraka i tla, upravljanje rizicima)
III. Izgradnja prosperiteta u dunavskoj regiji
(poticanje društveno-gospodarskog i ljudskog razvoja)
IV. Jačanje institucionalnih kapaciteta i sigurnosti u dunavskoj regiji
(jačanje institucionalnih kapaciteta i suradnje te suradnja na području sigurnosti i borbe protiv kriminala)
 
Jedanaest prioritetnih područja:
1. Jačanje mobilnosti i inter-modalnosti prometa
2. Poticanje razvoja održivih izvora energije
3. Jačanje kulturne suradnje, turizma i kontakata među ljudima
4. Očuvanje kvalitete voda
5. Upravljanje rizicima za okoliš
6. Očuvanje bio-raznolikosti, krajolika i kvalitete zraka i tla
7. Razvoj društva znanja kroz istraživačku djelatnost, obrazovanje i informacijske tehnologije
8. Jačanje konkurentnosti poduzeća
9. Ulaganje u ljude i vještine
10. Jačanje institucionalnih kapaciteta i suradnje
11. Zajedničko razmatranje sigurnosnih pitanja i suzbijanje organiziranog kriminala
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u Strategiji za dunavsku regiju sudjeluje unutar prioritetne osi „Jačanje mobilnosti i inter-modalnosti prometa“ za područja:
1.a „Unutarnji plovni putovi“ (koordinatori Austrija i Rumunjska) - 1A: http://www.danube-navigation.eu
1.b „Željeznica,cesta i zrak“ (koordinatori Slovenija i Srbija) - 1B : http://groupspaces.com/MobilityRail-Road-Air/
 
Hrvatska predstavnica za 1a i 1b prioritetnu os:
mr. sc. Katarina Čop Bajde
Urpava za prometnu infrastrukturu
 

Kontakt osoba:
Ana Barišić
tel. 01 3783 913;
fax. 01 3783 901


Glavno načelo:
3 NE (3 NOs) – ne novom zakonodavstvu; ne novim fondovima; ne novim institucijama

 
Financijski izvori:
· nacionalna, regionalna i lokalna sredstva
· strukturni fondovi ili IPA,ovisno o statusu države
· uključivanje EIB i EBRD, te drugih međunarodnih financijskih institucija i donatora
 
Projekti:
U pripremnim sastancima pokretanja Dunavske strategije na najvišim razinama prikupljeno je 800 pisanih prijedloga. Najvažniji zadatak je sada izabrati one projekte koji imaju dodanu vrijednost i koji su izvedivi.
 
Glavni kriterij:
· a) opća potrebnost;
· b) značaj za makro−regiju;
· c) realna izvedivost


Obrazac za prijavu projekata 1a :
Obrazac za prijavu projekata 1b :
Link: EUSDR ProjectsForm PA1b


Izvješća
Izvješće Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture za Prioritetno područje 1 - Strategije Europske unije za dunavsku regiju „Jačanje mobilnosti i intermodalnosti prometa: