Nerezine

Lučka ispostava Nerezine
51554 Nerezine
Obala nerezinskih pomoraca bb

Ispostava radi sezonski

Tel. 051 237 380
Fax. 051 237 380