PHARE

PROGRAM PHARE
 
 
Program Phare (Pologne et Hongrie - Aide á Restructuration Economique) pokrenut je 1989. godine Uredbom Vijeća (EEC) br. 3906/89, kao program pomoći najprije Poljskoj i Mađarskoj a zatim i drugim tranzicijskim državama srednje i istočne Europe, u promicanju višestranačke demokracije i obnovi gospodarstva nakon izlaska iz komunističkog sustava. Program Phare se 1997. godine potpuno usmjerava na pretpristupne prioritete i postaje glavnim financijsko-tehničkim instrumentom pretpristupne strategije za države kandidatkinje. Republika Hrvatska korisnica je programa Phare od proračunske godine 2005.  
 
Cilj programa Phare je pripremiti države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, odnosno osposobiti ih za punu primjenu pravne stečevine Europske unije te korištenje strukturnih i Kohezijskog fonda nakon pristupanja. U slučaju Hrvatske, pravo na potporu imaju projekti koji su sukladni prioritetima određenim Pristupnim partnerstvom za Hrvatsku, Nacionalnim programom pridruživanja Europskoj uniji, izvješćima koje će Europska komisija pripremati o napretku Hrvatske u pretpristupnom procesu.
 
Kao što je navedeno Republici Hrvatskoj je u sklopu programa Phare u proračunskoj godini 2005. i 2006. dodijeljeno ukupno 167 m€ - 87 m€ za 2005. godinu i 80 m€ za 2006.


Lista projekata iz programa Phare za 2006 >>>

Naziv projekta
Institucija nositelj
Phare iznos u EUR
Sufinanciranje u EUR
Ukupno u EUR
Pomorska sigurnost: Unapređenje administrativnih kapaciteta u nadzoru i upravljanju brodovima - Faza II
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 
 
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
2.000.000
0
2.000.000

 
 
 
Naziv projekta
Institucija nositelj
Phare iznos u EUR
Sufinanciranje u EUR
Ukupno
u EUR
Sigurnost na moru:Jačanje upravne sposobnosti za upravljanje i nadzor nad plovilima
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
2.150.000
400.000
2.550.000
Jačanje kapaciteta Uprave telekomunikacija i pošte kroz potporu u pripremi podzakonskih propisa posebno u području zaštite potrošača i provođenju najbolje prakse u EU u ovom području
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
164.000
 
164.000
 
 
Naziv projekta
Institucija nositelj
Phare iznos u EUR
Sufinanciranje u EUR
Ukupno u EUR
Pomorska sigurnost: Unapređenje administrativnih kapaciteta u nadzoru i upravljanju brodovima - Faza II
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
4.725.000
1.375.000
6.100.000
Restrukturiranje i razvoj hrvatskog željezničkog sustava u okviru europskog zakonodavstva
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
2.800.000
200.000
3.000.000
 


PHARE 2005 i PHARE 2006 “Sigurnost pomorskog prometa: Jačanje administrativne sposobnosti-nadzor i upravljanje brodovima” faza I i II
 
Uspostava Službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS) utvrđena je Pomorskim zakonikom, te se provodi u značajnoj mjeri u sklopu Projekta “Sigurnost pomorskog prometa: Jačanje administrativne sposobnosti-nadzor i upravljanje brodovima” faza I i II uz potporu iz PHARE 2005 i PHARE 2006 pretpristupnog programa EU.
 
Uspostava VTMIS službe obveza je Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji, te se provodi u skladu s europskim direktivama. VTMIS služba je u sastavu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i obavljat će poslove nadzora, upravljanja i organizacije pomorskog prometa, te pružanja informacija brodovima u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i ZERP-u. Puštanje u probni rad službe s pridruženim VTMIS sustavom planiran je do 1. studenog 2010., te 6 mjeseci poslije toga i redoviti rad.
 
Do kraja prošle godine dovršena je izgradnja Sustava automatske identifikacije brodova (AIS) sredstvima iz državnog proračuna RH, te ovaj sustav nadzora plovidbe sada čini ukupno 17 baznih stanica koje u cijelosti pokrivaju morska područja u nadležnosti RH.
 
Tijekom 2008. proveden je natječaj, te je sklopljen Ugovor o nabavci i ugradnji pomorskog radarskog VTMIS sustava u vrijednosti od oko 5 milijuna Eura s međunarodnim konzorcijem Fleck Elektroinstallationen GmbH-Končar Montažni Inženjering d.d. Ovaj projekt sufinancira Europska komisija iz PHARE 2006 programa sa 75% ugovorenog iznosa, a realizacija izgradnje predviđena je do kraja 2010.
 
 
PHARE 2005
U studenom 2007. MMPI i pomorske administracije Finske, Italije i Estonije sklopili su Ugovor o suradnji u projektu „Jačanje administrativne sposobnosti u području sigurnosti plovidbe“, čija provedba završava ovih dana.
Vrijednost projekta je 600.000 EUR, te ge u cijelosti financira Europska komisija kroz pretpristupni program PHARE 2005.
 
Kroz ovaj projekt obavljena je edukacija djelatnika i definiran ustroj službe, kao i informatička rješenja za razmjenu podataka s državama članicama EU.
 
Kroz twinning projekt, na iskustvima Finske pomorske administracije koja upravlja jednim od najnaprednijih VTMIS sustava u Europi, definirane su značajke hrvatske VTMIS službe koja će u svom sastavu imati centre za nadzor i upravljanje pomorskim prometom u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
 
Ova tri centra pratit će i pružati potporu brodovima koji uplovljavaju i isplovljavaju iz hrvatskih luka 24 sata na dan. VTMIS služba pružat će podatke i surađivati i s drugim sudionicima u pomorskom prometu, kao što su lučke uprave, pomorski agenti, peljari, lučki operatori i druga tijela državne uprave s ciljem osiguranja sigurne plovidbe, ali i učinkovitosti pomorskog prometa.
 
PHARE 2006
U 2008. MMPI i pomorske administracije Finske, Italije i Švedske sklopili su Ugovor o suradnji u projektu „Jačanje administrativne sposobnosti za VTMIS i FSI (flag state implementation - provedbu propisa u pogledu tehničkih standarda za brodove hrvatske zastave)“. Vrijednost projekta je 500.000 EUR, te ga u cijelosti financira Europska komisija kroz pretpristupni program PHARE 2006.
 
Ovim ugovorom predviđen je nastavak aktivnosti na edukaciji djelatnika Ministarstva za obavljanje poslova VTMIS službe, kao i jačanje administrativnih kapaciteta u području nadzora države zastave (FSI) tijekom sljedećih 17 mjeseci.
 
 
 
PHARE 2006 „Restrukturiranje i razvoj hrvatskog željezničkog sustava u okviru europskog zakonodavstva“
 
Tijekom 2008. godine pokrenut je projekt PHARE 2006 „Restrukturiranje i razvoj hrvatskog željezničkog sustava u okviru europskog zakonodavstva“ („Restructuring and Development of Croatian Railway system within the framework of EU legislation“), za koje sredstva osigurava Europska unija.
 
Glavni cilj ovog projekta je priprema Republike Hrvatske za ispunjavanje uvjeta za pristupanje članstvu EU u odnosu na prilagodbu zakonodavstva, posebice postavljanje zakonodavnog i institucionalnog okvira u željezničkom sektoru, sukladno pravnoj stečevini EU.
 
Provedba projekta započela je prvim zajedničkim sastankom svih sudionika 3. veljače 2009. godine, a njegovo trajanje predviđeno je do kraja 2010. godine.
 
Ukupna vrijednost cijelog projekta je 2,2 milijuna Eura, koji je sukladno očekivanim rezultatima podijeljen na glavni projekt i četiri okvirna projekta tehničke pomoći:
 
Glavni projekt tehničke pomoći
Glavni cilj je praćenje implementacije pravne stečevine Europske unije u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo, posebice praćenje implementacije EU direktiva iz željezničkog sektora, pomoć pri osnivanju i obuka djelatnika potrebnih tijela kroz predavanja, radionice i studijska putovanja u relevantne države članice EU.
 
Vrijednost ugovora: 1.550.000 Eur
 
 
Okvirni projekt 1
Cilj projekta je obuka djelatnika upravitelja infrastrukture kako bi mogao ispuniti zahtjeve koji se nameću implementacijom direktiva, kao što su nediskriminirajući pristup željezničkoj infrastrukturi, naplata infrastrukture, izrada izjave o mreži, i sl.
 
Vrijednost ugovora: 199.000 Eur
 
 
Okvirni projekt 2
Ima za cilj uvježbati osoblje Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga. To će se postići kroz tehničku pomoć, podršku i obuku djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te pomoć pri osnivanju i obuka djelatnika Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga kroz predavanja, radionice i studijska putovanja.
 
Vrijednost ugovora: 199.000 Eur
 
 
Okvirni projekt 3
Pružanje pomoći pri izradi Nacionalnog plana implementacije Tehničkih specifikacija za interoperabilnost (TSI-a) koji je obveza Republike Hrvatske sukladno odredbama direktiva EU i koji predstavlja značajan i kompleksan udio u nacionalnom sustavu sigurnosti željezničkog prometa.
 
Vrijednost ugovora: 199.000 Eur
 
 
Okvirni projekt 4
Analiza stanja informatičke podrške u željezničkom sektoru i izrada preporuke i tehničkih specifikacija za nabavku informatičke opreme koja bi omogućila svim dijelovima željezničkog sektora adekvatne uvjete za funkcioniranje sukladno zahtjevima i preporukama EU.
 
Vrijednost ugovora: 50.000 Eur