Objašnjenje odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama u vezi s pružanjem usluga satelitskih komunikacija u Republici Hrvatskoj

Člankom 31. Zakona o elektroničkim komunikacijama propisano je da svaka pravna ili fizička osoba ima pravo postaviti, upotrebljavati i davati na korištenje elektroničku komunikacijsku mrežu te pružati elektroničke komunikacijske usluge na području Republike Hrvatske bez pribavljanja posebnog ovlaštenja (opće ovlaštenje), uz uvjete utvrđene ovim Zakonom i Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/08).

Na temelju općeg ovlaštenja operator ima pravo, između ostalog, obavljati djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, graditi, postavljati i upotrebljavati elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama te pregovarati i dogovarati se o pristupu i međupovezivanju na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Nadalje, člankom 32. Zakona o elektroničkim komunikacijama propisano je da operatori javnih elektroničkih komunikacijskih mreža i javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, koje se pružaju na tržišnoj osnovi, moraju obavijestiti Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije - HAKOM - u pisanom obliku, najmanje petnaest dana unaprijed, o početku, promjenama i završetku obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Operatori moraju obavijestiti HAKOM, u pisanom obliku i bez odgode, i o svakoj promjeni podataka u prethodnoj obavijesti.

Prethodna obavijest mora osobito sadržavati naziv i sjedište, ili ime i prezime i adresu operatora, dokaz o pravnoj osobnosti ili pravu obavljanja obrta, kratak opis mreže i/ili usluge koja se namjerava obavljati te predviđeni nadnevak početka, promjena i završetka obavljanja djelatnosti.

Navedene odredbe odnose se i na operatore elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u satelitskoj službi, budući da upotrebljavaju radiofrekvencijski spektar Republike Hrvatske namijenjen satelitskim komunikacijama, a upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, kao prirodno ograničenog općeg dobra, od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Korisnici usluga satelitskih komunikacija na području Republike Hrvatske i u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, upućuju se na poštivanje odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama, i to na način da komercijalne ugovore o korištenju usluga putem satelita sklapaju isključivo s operatorima koji rade u skladu s odredbama ovoga Zakona, odnosno s operatorima koji su na temelju prethodne obavijesti dostavljene HAKOM-u uvršteni na popis operatora na službenim internetskim stranicama HAKOM-a.

Međutim, ako se korisnici usluga satelitskih komunikacija, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, koriste slugama satelitskih komunikacija izvan područja Republike Hrvatske, ili unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, nisu obvezni sklapati komercijalne ugovore s operatorima koji rade u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama, što se odnosi i na hrvatske brodare čiji brodovi obavljaju međunarodna putovanja izvan Republike Hrvatske i hrvatskoga morskog prostora.