Vlada RH: Usvojen Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o utvrđivanju teksta Obavijesti o namjeri davanja koncesije za radove, usluge i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu u luci Rijeka

ZAGREB, 28.02.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o utvrđivanju teksta Obavijesti o namjeri davanja koncesije  za radove, usluge i gospodarsko korištenje pomorskog dobra na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu u luci Rijeka.

Naime, sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prethodnu suglasnost lučkoj upravi na raspis javnog prikupljanja ponuda i dodjelu koncesije na razdoblje do 50 godina daje Vlada Republike Hrvatske.

Koncesija će se sastojati od dvije komponente. Prva komponenta odnosit će se pretežno na izgrađena lučka područja, dok će druga obuhvaćati onaj dio lučkog područja na kojem Lučka uprava Rijeka do sada nije izvodila građevinske radove. U tom će slučaju koncesionar samostalno odlučiti hoće li o vlastitom trošku pristupiti izgradnji i opremanju lučkog područja (uključuje izgradnju i uređenje dodatnih 280 metara, čime bi se postigla puna dužina od ukupno 680 metara, te povećao kapacitet terminala).

Usvajanje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun RH, niti na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, budući da je prihod od koncesije prihod Lučke uprave Rijeka.