Propisi

/
Br.
Naziv propisa
Nadležnost
Objava
I.
Zakon o elektroničkim komunikacijama
Electronic Communications Act
Zakon o elektroničkim komunikacijama – redakcijski pročišćeni tekst
(Napomena – ovaj pročišćeni tekst nema pravnu snagu zakona i služi samo kao pomoć u razumijevanju i primjeni ovoga Zakona)
MMPI
II. Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
Act on Measures to Reduce the Cost of Deploying High-speed Electronic Communications Networks
MMPI
Podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama
1. Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Regulation on Criteria for Development of Electronic Communications Infrastructure and Other Associated Facilities
VRH NN 131/12 i 92/15
2.
Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Ordinance on Radio Frequency Spectrum Allocation
MMPI
3.
Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Ordinance on Conditions of Assignment and Use of Radio Frequency Spectrum
HAKOM
4.
Pravilnik o prelasku s analognog na digitalno odašiljanje radijskih i televizijskih programa te pristupu položajima u multipleksu u zemaljskoj digitalnoj radiodifuziji
Ordinance on Switching from Analogue to Digital Broadcasting of Radio and Television programmes and Access to Multiplex Positions in Terrestrial Digital Broadcasting
MMPI
5.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Ordinance on Payment of Fees for Right to Use Addresses, Numbers and Radio Frequency Spectrum

Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra – redakcijski pročišćeni tekst
(Napomena – ovaj pročišćeni tekst nema pravnu snagu pravilnika i služi samo kao pomoć u razumijevanju i primjeni ovoga propisa)

MMPI
 
6.
Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Ordinance on Payment of Fees for Carrying Out of Tasks of the Croatian Regulatory Authority for Network Industries
HAKOM
7.
Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva
Ordinance on Addressing and Numbering
HAKOM
8.
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
Ordinance on Manner and Conditions for Provision of Electronic Communications Networks and Services
HAKOM
9.
Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Ordinance on Manner and Conditions of Access and Shared Use of Electronic Communications Infrastructure and Other Associated Facilities
HAKOM
10.
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga
Ordinance on Functioning of the Commission for the Protection of Users' Rights
HAKOM
11.
Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Ordinance on Universal Services in Electronic Communications
HAKOM
12.
Pravilnik o sveobuhvatnom javnom imeniku i službi davanja obavijesti o pretplatnicima
Ordinance on Directory and Directory Enquiry Service
HAKOM
13.
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
Ordinance on Right-of-Way Certificate and Payment of Fees for Right of Way
HAKOM
14.
Pravilnik o standardnim ponudama
Ordinance on Reference Offers
HAKOM
15.
Pravilnik o prenosivosti broja
Ordinance on Number Portability
HAKOM
16.
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine
Ordinance on Manner and Conditions for Determination of Zone of Electronic Communications Infrastructure and Associated Facilities, of Protected Zone and Radio Corridor, and of Obligation of Construction Work or Building Investor
HAKOM
17.
Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
Ordinance on Amateur Radio Communications
HAKOM
18.
Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
Ordinance on Single European Emergency Call Number 112
MMPI
19. Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
Ordinance on Organisation and Management of National Internet Top-level Domain
MZO
(CARNet, MMPI, MU)
NN 38/10, 81/15 i 5/17
20. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama
Ordinance on Optical Fibre Distribution Networks
HAKOM NN 57/14
21. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
Ordinance on Technical Requirements for Ducts
HAKOM NN 114/10 i 29/13
22. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu
Ordinance on Termination of the Ordinance on Limitations in Intensity of Electromagnetic Fields for Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment
MMPI NN 89/11
23. Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja
Ordinance on Special Conditions for Installation and Use of Radio Stations
HAKOM NN 45/12 i 18/15
24. Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Ordinance on Manner and Time Limits for Implementation of Measures for Protection of Security and Integrity of Networks and Services
HAKOM NN 109/12, 33/13-ispr., 126/13 i 67/16
25. Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti
Ordinance on Manner and Procedure of Assignment of Funds from the Network Industries Development Fund
HAKOM NN 123/14
26.
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija
Ordinance on Official Identity Card and Badge of Electronic Communications Inspector
MMPI NN 113/11 i 124/14
27.
Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija
Ordinance on Register of Electronic Communications Inspector
MMPI NN 113/11 i 124/14
28.
Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija
Ordinance on Stamp of Electronic Communications Inspector
MMPI NN 113/11 i 124/14
29. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj
112 Instructions on Manner of Conduct in Case of Abuse of Calls to 112 Number
 DUZS NN 37/16
Podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)
30.
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Ordinance on Electromagnetic Compatibility
MMPI
31.
Pravilnik o radijskoj opremi
Ordinance on Radio Equipment
MMPI
Ostali podzakonski propisi koji se primjenjuju u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama
32. 
Pravilnik o uvjetima uporabe norme za kodiranje digitalnog televizijskog signala u zemaljskim radiodifuzijskim sustavima
Ordinance on Conditions of Use of Encoding Standard for Digital Television Signal in Terrestrial Broadcasting Systems
HAKOM
33.
Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje radijskog programa u UKV području, s frekvencijskom modulacijom (UKV/FM)
Ordinance on Technical Requirements and Conditions of Use of Radio Stations for Broadcasting Radio Programmes in UHF Band with Frequency Modulation (UHF/FM)
HAKOM
Drugi podzakonski propisi koji se odnose na područje elektroničkih komunikacija
1.
Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu
Ordinance on the Procedure for Exercise of Safety Measure of Prohibition from Accessing the Internet
MMPI
III.
Zakoni i uredbe o potvrđivanju međunarodnih ugovora koji se odnose (u cijelosti ili djelomično) na područje elektroničkih komunikacija
1.
Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO)
MMPI
2.
Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu
MUP/MMPI
3.
Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o prekograničnoj televiziji i Protokola o izmjenama Europske konvencije o prekograničnoj televiziji
MMPI
4.
Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije
MINGO
5.
Zakon o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije
MMPI
6.
Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanihu Ženevi, 22. prosinca 1992. godine
MMPI
IV.
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije
Act on Separation of Croatian Post and Telecommunications into Croatian Post and Croatian Telecommunications
MMPI