UPUTA TIJELIMA - za nadzor obavljanja autotaksi prijevoza

U cilju što kvalitetnije provedbe nadzora nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika od strane nadležnih tijela, u nastavku se daju objašnjenja pojedinih odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i pojedinih podzakonskih akata:

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/2018)

članak 47. stavak 2.
Pravne i fizičke osobe – obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, isključivo radi zaustavljanja u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika mogu koristiti stajališta namijenjena za vozila javnog prijevoza i autotaksi stajališta, a za vožnju mogu koristiti posebno obilježene prometne trake koje im daju prednost kretanja.

Ova odredba omogućuje svim autotaksi prijevoznicima da se koriste autotaksi stajalištima pod jednakim uvjetima, te da radi ukrcaja ili iskrcaja putnika mogu koristiti i stajališta namijenjena za vozila javnog prijevoza. Također, sva autotaksi vozila prema jednakim uvjetima mogu koristiti posebno obilježene prometne trake koje im daju prednost kretanja.


Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018)

Članak 26. stavak 7.
Fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila sa vozačem kao posebnog oblika prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu te vozači tih vozila, dužni su se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladiti s odredbama članka 8. Zakona, a sukladno odredbama članka 118. stavka 11. Zakona.

Ova odredba omogućuje da u prijelaznom razdoblju do 02.09.2018. godine vozilima u djelatnosti autotaksi prijevoza i iznajmljivanja vozila sa vozačem smiju upravljati osobe koje ne udovoljavaju uvjetu minimalne starosti od 21 godinu i početnim kvalifikacijama koji su propisani člankom 8. zakona.

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 50/2018)

Članak 20. stavak 9. i stavak 10.
Za osobne automobile kategorije M1 kojima se obavlja autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila sa vozačem ne utvrđuje se ispunjavanje posebnih uvjeta za vozila na stanici za tehnički pregled niti se izdaje potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila.

Za vozila iz stavka 9. ovoga članka, ispunjavanje posebnih uvjeta utvrđuju tijela nadležna za nadzor tijekom nadzora, sukladno propisima koji reguliraju autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila s vozačem.

Ove odredbe izuzimaju osobne automobile kategorije M1 kojima se obavlja autotaksi prijevoz i iznajmljivanje vozila sa vozačem od obveze prethodnog utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta za vozila na stanici za tehnički pregled niti se za ta vozila izdaje potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta, već ispunjavanje posebnih uvjeta utvrđuju tijela nadležna za nadzor tijekom nadzora.

Članak 23. stavak 1. i stavak 2.
Osobni automobil kategorije M1 kojim se u trenutku stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« 41/18) obavljao autotaksi prijevoz odnosno osobni automobil koji je imao važeći izvod iz licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne mora zadovoljavati posebni uvjet iz članka 3. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika.

Autotaksi prijevoznik može nastaviti koristiti vozilo iz stavka 1. ovoga članka isključivo za obavljanje autotaksi prijevoza sukladno članku 47. stavku 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) i ne smije ga prodati, iznajmiti ili ustupiti drugom prijevozniku odnosno fizičkoj osobi, fizičkoj osobi – obrtniku ili pravnoj osobi u svrhu obavljanja autotaksi prijevoza od strane onoga tko je vozilo kupio ili unajmio ili mu je vozilo ustupljeno.

Ove odredbe osobama koje su u trenutku stupanja na snagu Zakona obavljale autotaksi prijevoz, omogućuju da vozilo za koje su imale izvod iz licencije nastave idućih pet godina od stupanja na snagu Pravilnika koristiti za pružanje usluge autotaksi prijevoza neovisno o starosnom kriteriju, dok druge odredbe Pravilnika kojim se uređuju posebni uvjeti za vozila moraju ispunjavati. Također, vozilo može nastaviti samo osoba kojoj je izdan izvod iz licencije i to samo za obavljanje autotaksi prijevoza.

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (NN 50/2018)

Članak 18. stavak 1. i stavak 2.
Fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje obavljaju djelatnost autotaksi prijevoza ili iznajmljivanja vozila s vozačem kao posebnog oblika prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu, a nemaju važeću licenciju za autotaksi prijevoz odnosno važeću licenciju za iznajmljivanje vozila s vozačem, dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje licencije te dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članka 15. Zakona.

U slučaju kada fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka postupi sukladno odredbama istoga stavka, smatrat će se da su danom podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije uskladili svoje poslovanje u pogledu zadovoljenja uvjeta iz članka 14. stavka 1. i članka 47. stavka 1. Zakona, a sukladno odredbama članka 118. stavka 11. Zakona, na rok od šest mjeseci od dana podnošenja takvog zahtjeva.

Ove odredbe utvrđuju prijelazni period za usklađenje sa Zakonom na način da se smatra kako je svaka fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza ili iznajmljivanja vozila s vozačem kao posebnog oblika prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu, a nema važeću licenciju za autotaksi prijevoz odnosno važeću licenciju za iznajmljivanje vozila s vozačem, te koja u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Pravilnika podnese zahtjev za izdavanje licencije te dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 15. Zakona, smatrat će se je takva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba danom podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije uskladila svoje poslovanje u pogledu zadovoljenja uvjeta iz članka 14. stavka 1. i članka 47. stavka 1. Zakona, a sukladno odredbama članka 118. stavka 11. Zakona, na rok od šest mjeseci od dana podnošenja takvog zahtjeva. To znači da se u prijelaznom periodu do 02.12.2018. godine smatra da fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje licencije, ispunjava sve uvjete u pogledu posjedovanja licencije i dozvole svake od jedinica lokalne samouprave. Dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta je preslika podnesenog zahtjeva za izdavanje licencije.

Članak 18. stavak 3.
Smatra se da su fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe koje obavljaju autotaksi prijevoz na temelju važeće licencije za autotaksi prijevoz u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika uskladili svoje poslovanje u pogledu uvjeta iz članka 47. stavka 1. Zakona, sukladno odredbama članka 118. stavka 11. Zakona na rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Ova odredba utvrđuje prijelazni period za usklađenje sa Zakonom na način da se smatra kako je svaka fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba koja obavlja autotaksi prijevoz na temelju važeće licencije za autotaksi prijevoz u trenutku stupanja na snagu Pravilnika usklađena u pogledu uvjeta iz članka 47. stavka 1. Zakona, sukladno odredbama članka 118. stavka 11. Zakona na rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika. To znači da se u prelaznom periodu do 02.12.2018. godine smatra da fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba koja obavlja autotaksi prijevoz na temelju važeće licencije za autotaksi prijevoz u trenutku stupanja na snagu Pravilnika, ispunjava sve uvjete u pogledu posjedovanja dozvole svake od jedinica lokalne samouprave. Dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta je preslika važeće licencije za autotaksi prijevoz.