UPUTA MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA I SMJERNICE ZA PROVEDBU ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (NN 41/18) U DIJELU AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) – dalje: Zakon – obavljanje autotaksi prijevoza putnika

Pojašnjenje i smjernice za provedbu odredbi ovoga članka bitnih za postupanje jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba:

(3) Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza iz stavka 1. ovoga članka rješenjem izdaje nadležno upravno tijelo za promet jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba. Pravna ili fizička osoba – obrtnik može dobiti dozvolu više jedinica lokalne samouprave ako zadovoljava sve uvjete propisane ovim Zakonom.

Jedinica lokalne samouprave, preko svojeg nadležnog tijela za poslove prometa odnosno Grad Zagreb, rješenjem izdaje dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza. Dakle, ovdje se o zahtjevu za izdavanje dozvole od strane zainteresiranog prijevoznika odlučuje u upravnom postupku, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) te se donosi rješenje o izdavanju dozvole ili rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole. Ovdje je potrebno naglasiti da ne postoji nikakvo ograničenje u smislu u koliko jedinica lokalne samouprave jedan te isti prijevoznik može dobiti dozvolu za autotaksi prijevoz.

(4) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje dozvole.

Dakle, uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika, zainteresirani prijevoznik je jedinici lokalne samouprave ili Gradu Zagrebu čiju dozvolu želi, dužan priložiti samo presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, koja mora biti važeća na dan predaje zahtjeva za izdavanje dozvole. Uz zahtjev nije potrebno priložiti nikakvu drugu dokumentaciju.

(5) Jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, ne može ograničiti broj izdanih dozvola na svom području.

Zakonom je izričito propisano da jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb ne smiju, odnosno, ne mogu ograničiti broj dozvola koje će izdati za obavljanje autotaksi prijevoza putnika. To znači da svaki prijevoznik koji ima važeću licenciju, bez obzira na njegov poslovni nastan i bez ograničenja po bilo kojoj drugoj osnovi, a koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole, mora dobiti dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.

(6) Jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb može donijeti propis kojim utvrđuje lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja, kao i visinu naknade za izdavanje dozvola.

Dakle, jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb, može (ali ne i mora) donijeti propis kojim uređuje lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja kao i visinu naknade za izdavanje dozvole. Iz navedenog proizlazi da se visina naknade za izdavanje dozvole utvrđuje na bilo koji relevantan način te da za to nije potrebno donijeti poseban propis u smislu odredbi ovoga stavka (o cijeni dozvole se može odlučiti odlukom načelnika/gradonačelnika, kao dio izrijeke rješenja, odlukom predstavničkog tijela, i sl.).

(7) Najviša naknada za izdavanje dozvole ne može biti viša od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

U ovoj odredbi definira se najviša naknada za izdavanje dozvole, koja može biti i niža od ovako definirane odnosno ograničene. Podatak o visini prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba za posljednji mjesec za koji su podaci objavljeni, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole, moguće je zatražiti i dobiti od Financijske agencije (FINA). Ukoliko FINA nije u mogućnosti osigurati i dostaviti takav podatak iz bilo kojeg razloga, a s obzirom da je ovdje propisano da se radi o najvišoj cijeni (koja može biti i niža), Ministarstvo je mišljenja da se kao mjerodavan podatak za određivanje cijene dozvole u smislu ovoga stavka može uzeti podatak o prosječnoj isplaćenoj netoplaći za razdoblje kako je navedeno na razini županije ili na razini države (podaci dostupni preko Državnog zavoda za statistiku) te da se temeljem toga podatka može odrediti visina naknade za izdavanje dozvole. Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba. Također je potrebno naglasiti da se naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza naplaćuje prijevozniku jednokratno.

(8) Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik podnosi jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu zahtjev za izdavanje dozvole u pisanom ili u elektroničkom obliku. Uz zahtjev treba priložiti presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.

Pojašnjenje ove odredbe je dano ranije, uz posebnu napomenu da se zahtjev može podnijeti i u elektroničkom obliku, dakle u PDF formatu elektroničkom poštom.

(9) Ako je omogućeno izdavanje dozvole u elektroničkom obliku, svi potrebni dokazi prilažu se u elektroničkom obliku.

Potreban dokaz je važeća licencija za obavljanje autotaksi prijevoza putnika, koja se u ovom slučaju prilaže uz zahtjev elektroničkom poštom u PDF formatu.
(10) Ako podnositelj urednog zahtjeva ispunjava propisane uvjete, nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza te dostavlja podnositelju zahtjeva izvornik dozvole.

Iz ove odredbe jasno proizlazi da se dozvola izdaje na prijevoznika (ne na vozilo ili po nekoj drugoj osnovi) kojem se uz rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika izdaje i izvornik dozvole, a sve u skladu sa odredbama i poštujući proceduru iz Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09). Kako jedinstveni obrazac dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika nije propisan, isti propisuje sama jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb.

(11) Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba dužno je odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole i donijeti odgovarajuće rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ovdje Zakon propisuje rok od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva u kojem jedinica lokalne samouprave ili Grad Zagreb mora donijeti rješenje. Urednim zahtjevom se smatra onaj uz koji je priložena preslika važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika te koji sadrži ostale elemente propisane odredbama Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).

(12) Ako nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba ne odluči o zahtjevu u navedenom roku, po zahtjevu će postupati Ministarstvo, koje će donijeti odgovarajuće rješenje u roku od idućih 15 dana, u kojem slučaju se naknada za izdavanje dozvole iz stavka 7. ovoga članka uplaćuje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

U slučaju kada jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb ne izvrši svoju obavezu izdavanja dozvole, po zahtjevu će postupati Ministarstvo. Međutim, u upravnom postupku, jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb morat će se očitovati drugostupanjskom tijelu, a što je ovdje Ministarstvo, o razlozima nepostupanja po uredno sastavljenom i zaprimljenom zahtjevu. Također, Ministarstvu je Zakonom dana u nadležnost i provedba upravnog nadzora nad provedbom Zakona i nad postupanjem jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba u tom smislu.

(13) Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina, a najdulje do dana isteka licencije.
(14) Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo prijevoznik kojem je izdana.  

Predmetne odredbe reguliraju rok izdavanja dozvole i njenu neprenosivost na druge prijevoznike. Isto je potrebno navesti u izrijeci rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

(15) Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu dozvole autotaksi prijevoznik dužan je dokazati da ispunjava uvjete za dobivanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika. Zahtjev za obnovu dozvole podnosi se najkasnije dva mjeseca prije isteka roka njezina važenja.

Ova odredba se odnosi samo na obnovu dozvole, a ne na njeno prvo izdavanje. Propisan je i rok u kojem prijevoznik mora podnijeti zahtjev za obnovu dozvole.

(16) Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu dozvole, nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba zahtjev će odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba Ministarstvu.

U slučaju da nadležno tijelo tj. jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb odbije zahtjev za izdavanjem odnosno obnovom dozvole, postupat će Ministarstvo kao drugostupanjsko tijelo, ali u žalbenom postupku.

(19) Sve izdane dozvole i licencije za autotaksi prijevoz putnika te podatke o vozilima kojima se obavlja autotaksi prijevoz izdavatelji licencija i dozvola dužni su upisati u Bazu izdanih licencija i dozvola za autotaksi prijevoz, koja je sastavni dio Nacionalnog registra cestovnih prijevoznika.

Ovom odredbom propisana je obaveza da jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb upišu sve izdane dozvole za autotaksi prijevoz putnika u Bazu izdanih licencija i dozvola za autotaksi prijevoz, odnosno u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika. Navedenu obavezu bit će moguće realizirati nakon stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra cestovnih prijevoznika. Podatke o izdanih licencijama u istu bazu unijet će Uredi državne uprave u županijama, kao tijela nadležna za izdavanje licencija.

Članak 118. – Prijelazne i završne odredbe (rokovi za usklađivanje sa Zakonom)

(5) S danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odluke jedinica lokalne samouprave o autotaksi prijevozu koje su donesene sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 82/13.).

Ovom odredbom je propisano da sve sadržajne odrednice odluka o autotaksi prijevozu koje su temeljem „starog“ Zakona donijele jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prestaju važiti počevši od 12. svibnja 2018. godine. To znači da su, među ostalim, sve odredbe o naplaćivanju godišnje naknade za obavljanje autotaksi prijevoz putnika nevažeće odnosno da se bilo kakva godišnja ili druga naknada (osim jednokratne naknade za izdavanje dozvole sukladno gore opisanom) ne mogu odnosno ne smiju naplaćivati postojećim autotaksi prijevoznicima koji su obavljali autotaksi prijevoz po „starom“ Zakonu.