Vlada RH: Usvojena Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar

ZAGREB, 01.03.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o određivanju lučkog područja luke Vukovar. 

Usvajanje ove Uredbe proizlazi iz potrebe smanjenja lučkog područja sa 490,5 m² na 489.308,9 m², radi realizacije projekta društva HŽ Infrastruktura d.o.o.: „Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar, I faza“.

Naime, područjem luke Vukovar prolazi neelektrificirana jednokolosiječna željeznička pruga Vinkovci – Vukovar, u dužini od 18,7 km i na površini od 58.181,60 m².  Pruga povezuje koridor RH1 (bivši X. paneuropski koridor) sa VII. paneuropskim koridorom, riječnim plovnim putem na Dunavu u Republici Hrvatskoj.

Projektom nadogradnje i elektrifikacije predviđena je rekonstrukcija željezničke pruge za brzinu od 120 km/h, uređenje i nadogradnja postojećih kolodvora Vukovar i Vukovar-Borovo Naselje, te izgradnja potpuno novog mosta »Bobotski kanal«. U planu je i sanacija mosta  »Vuka«, te obnova stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača.

Ukupna vrijednost Projekta procijenjena je na iznos od 89,7 milijuna Eura (s PDV-om), s time da je za investiciju predviđeno sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u iznosu od 54,6 milijuna Eura, ili 85 posto vrijednosti prihvatljivih troškova Projekta.