Strateška procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. - 2030. godine - osnovne informacije o ciljevima i programskim polazištima

Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture je 2014. godine izradilo Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2030. godine (NN 131/14), (dalje tu tekstu: Strategija). Paralelno s procesom izrade Strategije započeo je i proces izrade Strateške studije utjecaja na okoliš s glavnom ocjenom za ekološku mrežu, s ciljem konstantne interakcije i usklađenja oba dokumenta, a koji je rezultirao procjenom utjecaja na okoliš ciljeva i mjera Strategije.

Prvi ciklus izrade nacionalne Strategije završio je 30. listopada 2014. godine donošenjem Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine od strane Vlade Republike Hrvatske, osiguravajući ulazne podatke iz domene prometa za izradu programskih dokumenata za razdoblje 2014. - 2020. godine (Operativni program „Konkurentnost i kohezija“).

Strategija iz 2014. godine smatra se prvom fazom izrade Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, obzirom da u vrijeme njene izrade Republika Hrvatska nije imala Prometni model, odnosno alat koji bi generirao relevantne podatke koji bi omogućavali kvalitetnu analizu i planiranje prometnog sektora.

Izrada konačnog modela postojećeg prometnog sustava Republike Hrvatske završiti će zaključno s II kvartalom 2015. godine (lipanj). Model će sadržavati relevantne fizičke komponente za sve vidove putovanja putnika i roba (kao što su broj vozila na promatranim dionicama, tehničke karakteristike tih dionica, karakteristična vozila, značaj tipa državna/lokalna i sl.) u cestovnom, željezničkom, javnom gradsko - prigradskom, pomorskom, riječnom i zračnom prometnom sustavu Republike Hrvatske s projekcijama u 2020., 2030. i 2040. godini.

S razvijenim prometnim modelom postojećeg prometnog sustava Republike Hrvatske, započeti će tzv. druga faza izrade Strategije, odnosno izrada Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, koja će se uputiti u postupak usvajanja od strane Hrvatskog Sabora.

Paralelno s procesom izrade Strateške studije prometnog razvoja Republike Hrvatske izrađuje se i Strateška studija procjene utjecaja na okoliš:

Strateška procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2016.-2030. godine - osnovne informacije o ciljevima i programskim polazištima (.pdf)
ODLUKA - o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske
(.pdf)
ODLUKA - o sadržaju strateške studije za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske (.pdf)