ADR 2017 (poglavlja priloga A i B) hr.


PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu
opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR)


Na ovoj stranici moguće je čitati i preuzeti priloge A i B ADR 2017 na hrvatskom jeziku, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. i vrijedi do 31. lipnja 2019. Tekst priloga A i B ADR-a podijeljen je prema poglavljima. Zbog opsega nekih dijelova moguće su poteškoće u preuzimanju kao i greške u znakovima. Za pravovaljano korištenje ovog prijevoda potrebno je koristiti verziju ADR sporazuma na službenom jeziku Ujedinjenih naroda.
 


Sadržaj priloga A i B 2017

Prilog A: OPĆE ODREDBE I ODREDBE U SVEZI OPASNIH TVARI I PREDMETA:

Dio 1     Opće odredbe
Dio 2     Klasifikacija
Dio 3     Poglavlja 3.1 i 3.2
             Tablica A - popis opasnih tvari
             Tablica B, abecedni popis opasnih tvari
             poglavlja 3.3, 3.4 i 3.5
Dio 4    Odredbe za ambalaže i cisterne
Dio 5    Postupci otpreme
Dio 6    Odredbe za izradbu i ispitivanje ambalaţe IBC, velike ambalaţe, cisterni i kontejnera za rasutu robu
Dio 7    Odredbe o uvjetima prijevoza, utovara, istovara i manipulacije

Prilog B: ODREDBE O PRIJEVOZNOJ OPREMI I PRIJEVOZNIM RADNJAMA:

Dio 8    Uvjeti za članove posade vozila, opremu, rad i dokumentaciju
Dio 9    Uvjeti o izradbi i odobrenju vozila

__________________________________