MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2147

Na temelju članka 72. i članka 237. stavak 1. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 19/98 i 151/2003) ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ČAMCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o čamcima (»Narodne novine«, br. 38/06) članak 12. mijenja se i glasi:
(1) »Čamac može ploviti u granicama unutarnjih voda Repub­like Hrvatske.
(2) »Čamcu se može na zahtjev vlasnika odrediti područje plovidbe i u granicama teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda ako prilikom pregleda i upisa udovoljava odredbama Pravilnika o brodicama i jahtama, koje se odnose na brodice za osobne potrebe u pogledu osposobljenosti brodice za plovidbu i opreme.«
(3) »U slučaju iz stavka 2. ovog članka vlasnik čamca dužan je platiti naknadu koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u oče­vid­nik brodica i jahti. Naknada se plaća na području morske županije gdje čamac pretežito boravi. Uvjet za plaćanje naknade upisuje se u dozvolu za plovidbu čamca.«
(4) »Kapetanija može s obzirom na konstrukciju, plovna svojstva, porivne i druge uređaje i opremu čamca ograničiti plovidbu na određenu udaljenost od obale ili na određeno područje u skladu s Pravilnikom o brodicama i jahtama.«
(5) »Čamac unutarnje plovidbe koji se sukladno članku 5. točka 20. Pomorskog zakonika smatra jahtom može ploviti na moru samo ako se prethodno upiše u Upisnik jahti.«

Članak 2.

U članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:
(4) »Obrazac Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca prilog je ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Obrazac br. 1; PRILOG 1.)«

Članak 3.

U članku 15. stavku 3. riječi »voditelja brodice« zamjenjuje se riječima: »voditelja čamca«.

Članak 4.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:
(2) »Ovjeru preslike iz stavka 1. ovog članka može obaviti i službena osoba kapetanije ili ispostave.«
Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:
(3) »U slučaju brisanja čamca iz očevidnika čamaca po službenoj dužnosti kapetanija odnosno ispostava oglasit će brisanje i poništenje dozvole za plovidbu na oglasnoj ploči kapetanije odnosno ispostave.«

Članak 6.

U članku 46. stavku 6. u alineji 1. iza riječi »plovidbi« stavlja se zarez i dodaje se riječ:»ili«.
Iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:
»– za ispite u čijem ispitnom programu je propisan predmet »Plovidbeni propisi« član ispitnog povjerenstva može biti i diplomirani pravnik s najmanje tri godine radnog iskustva u Ministarstvu u Upravi nadležnoj za unutarnju plovidbu, kapetaniji ili ispostavi.«
U stavku 7. u alineji 1. iza riječi: »pomorstvu« stavlja se zarez i dodaje riječ.»ili«
Iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:
»– za ispite u čijem ispitnom programu je propisan predmet »Pomorsko pravo« član ispitnog povjerenstva može biti i diplomirani pravnik s najmanje tri godine radnog iskustva u Ministarstvu u Upravi nadležnoj za poslove pomorstva ili Upravi nadležnoj za sigurnost na moru, lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Članak 7.

U članku 52. u stavku 1. iza točke c) dodaje se točka d) koja glasi:
d) »koja je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca prije stupanja na snagu Pravilnika o brodicama (»Narodne novine« broj 81/94; 77/01, 8/02 i 122/04) pod uvjetom da položi dopunski ispit iz predmeta »Pomorska radiotelefonijska služba« po ispitnom programu za voditelja brodice kategorije B, te koja posjeduje Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca u kojem u rubrici pod brojem 10 stoje klauzule ICM i ICMS«
Stavci 2. i 3. se brišu.
Stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/06-05/64
Urbroj: 530-05-06-1
Zagreb, 18. srpnja 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.
 

PRILOG 1.

Obrazac 1.

UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA