MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1237

Na teme­lju članka 99. u svezi s člankom 119. točka 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93), ministar pomorstva, prometa i veza, u suglasnosti s ministrom unutar­njih poslova i ministrom zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA PRIJEVOZA OPASNIH TVARI U POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obav­lja­nja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu (Narodne novine br. 79/96), mije­nja se članak 2. i glasi:

»Opasne tvari u smislu ovog pravilnika razvrstane su u klase propisane Međunarodnom Konvencijom o sigurnosti ­ljudskih života na moru, 1974 sa izmjenama i dopunama (SOLAS Konvencija) – Glava VII dio A, te Međunarodnim pomorskim kodom opasnih tvari (IMDG Code) sa Dodatkom.«

Članak 2.

Članak 5. Pravilnika mije­nja se i glasi:

»Pomorskim brodovima smiju se prevoziti opasne tvari samo uz Svjedo­džbu o sposobnosti broda za prijevoz tih tvari izdanu od Hrvatskog re­gistra brodova, odnosno od ovlaštenog tijela države zastave broda za brodove pod stranom zastavom.

Brodovi iz stavka 1. ovog članka koji ne obav­ljaju među­narodna putova­nja smiju obav­ljati prijevoz opasnih tvari pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, isk­ljučivo bez putnika.«

Članak 3.

Članak 6. Pravilnika mije­nja se i glasi:

»Brodicama namije­njenim za gospodarske svrhe smiju se prevoziti opasne tvari samo uz Potvrdu o sposobnosti brodice za prijevoz tih tvari izdanu od Hrvatskog re­gistra brodova i odobre­nje nadležne lučke kapetanije.

Brodice iz stavka 1. ovog članka re­gistrirane za prijevoz putnika smiju obav­ljati prijevoz opasnih tvari pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, isk­ljučivo bez putnika.«

Članak 4.

Članak 7. se briše.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/23
Urbroj: 530-03-02-5
Zagreb, 20. lipnja 2002.

Ministar
Mario Kovač, dipl. iur., v. r.