Hrvatska agencija za telekomunikacije

311

Na temelju članka 12. stavka 4. Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 122/03., 158/03. i 60/04), Vijeće Hrvat­ske agencije za telekomunikacije (dalje u tekstu: Vijeće Agen­cije), a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, danu na sjednici održanoj 15. prosinca 2004. g. (klasa: 344-03/04-02/02 ur.broj: 5030116-04-7), na sjednici održanoj 27. prosinca 2004. donijelo je

STATUT*

HRVATSKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE

I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim se Statutom pobliže uređuje naziv i sjedište, unutarnje ustrojstvo, djelokrug i nadležnost, upravljanje, opći akti, javnost rada, sredstva za obavljanje poslova, i druga pitanja od značenja za rad Hrvatske agencije za telekomunikacije (dalje u tekstu: Agen­cija).

Članak 2.

(1) Agencija je samostalna, neprofitna i neovisna pravna osoba s javnim ovlastima, koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 122/03., 158/03. i 60/04.) (dalje u tekstu: Za­kon).

(2) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

(3) Za obavljanje poslova određenih Zakonom i ovim Statutom, Agencija odgovara Hrvatskom saboru.

(4) Agencija je pravni sljednik Vijeća za telekomunikacije i Hrvatskog zavoda za telekomunikacije, te preuzima pokretnu i nepokretnu imovinu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Vijeća za telekomunikacije i Hrvatskog zavoda za telekomunikacije.

(5) Radnici stručne službe Vijeća za telekomunikacije i radnici Hrvatskog zavoda za telekomunikacije nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu Zakona i zadržavaju stečena zvanja i položaje do sklapanja ugovora o radu na temelju općih akata Agencije.

Naziv

Članak 3.

(1) Agencija obavlja poslove iz svojeg djelokruga pod nazivom: HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE.

(2) Skraćeni naziv: HAT

(3) Prijevod na engleskom jeziku glasi: CROATIAN TELECOMMUNICATIONS AGENCY.

(4) Skraćeni naziv na engleskom jeziku: CTA

(5) Naziv Agencije mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njeno sjedište.

Sjedište

Članak 4.

(1) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(2) Vijeće Agencije može donijeti odluku o promjeni adrese sjedišta Agencije.

Pečat, štambilj i zaštitni znak

Članak 5.

(1) Agencija u svom poslovanju upotrebljava sljedeće pečate i štambilje:

1. Pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je polukružno upisano: »REPUBLIKA HRVATSKA – HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, ZAGREB«, a u sredini je grb Republike Hrvatske.

2. Pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem su uz rub upisani naziv i sjedište Agencije, a u sredini pečata se nalazi zaštitni znak Agencije.

(2) Pečat s grbom Republike Hrvatske iz stavka 1. točke 1. ovog članka stavlja se na akte koje Agencija donosi na temelju javnih ovlasti utvrđenih Zakonom.

(3) U uredskom poslovanju Agencija koristi prijamni štam­bil­j pravokutnog oblika, promjera 40x65 mm koji sadrži tekst: HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE ZAG­REB i prostor za upisivanje upisnog broja i datuma primitka pis­mena.

Članak 6.

(1) Svaki pečat i štambilj Agencije ima svoj redni broj.

(2) Predsjednik Vijeća Agencije donijet će odluku o izradi i broju pečata, štambilja i prijamnih štambilja, načinu njihove uporabe, te osobama odgovornima za njihovo čuvanje.

Članak 7.

(1) Agencija u svom poslovanju upotrebljava zaštitni znak.

(2) Sadržaj i oblik zaštitnog znaka određuje Vijeće Agencije.

II. DJELOKRUG I NADLEŽNOST AGENCIJE

Članak 8.

Agencija obavlja regulatorne i druge poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom.

Poslovi Agencije

Članak 9.

(1) U nadležnosti Agencije je obavljanje sljedećih poslova:

1. donošenje odluka o davanju i oduzimanju koncesija i dozvola,

2. nadzor i regulacija cijena i kakvoće telekomunikacijskih usluga,

3. rješavanje sporova između operatora te između operatora i davatelja usluga,

4. rješavanje sporova između davatelja usluga i korisnika usluga, uz posredovanje Vijeća korisnika telekomunikacijskih usluga,

5. donošenje odluka i rješenja u vezi s obavljanjem drugih regulatornih poslova koji su u nadležnosti Agencije,

6. upravljanje adresnim i brojevnim prostorom u telekomunikacijama i izrada pripadajućih planova,

7. upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, izrada Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra i planova dodjele radijskih frekvencija,

8. provođenje postupka usklađivanja radijskih frekvencija na domaćoj i međunarodnoj razini te dodjela radijskih frekvencija,

9. kontrola radiofrekvencijskog spektra i poduzimanje mjera zaštite od štetnih smetnji,

10. sklapanje ugovora o koncesiji za frekvenciju za obav­ljanje telekomunikacijskih usluga prema Zakonu, te ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija i televizije u skladu s odredbama posebnog zakona kojim je uređeno područje elektro­ničkih medija,

11. izrada nacrta podzakonskih propisa koji se donose na temelju Zakona, prema zahtjevu ministarstva nadležnog za telekomunikacije,

12. davanje stručnih mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja telekomunikacija i provedbe Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona, na zahtjev zainteresiranih osoba,

13. obavljanje poslova međunarodne suradnje s međunarod­nim telekomunikacijskim organizacijama i institucijama te sudje­lovanje u radu njihovih stručnih tijela i radnih skupina, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva,

14. suradnja s inozemnim regulatornim tijelima u telekomunikacijama,

15. obavljanje tehničkih pregleda radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sklapanje ugovora o koncesiji, radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje telekomunikacijskih usluga na temelju dozvole, radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole za radijsku postaju i radi utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta za izgrađeni zajednički antenski sustav i instalacije za distribuciju radijskih i televizijskih programa u stambenoj, poslovnoj ili drugoj građevini do korisnika radijskog ili televizijskog prijamnika u toj građevini,

16. prikupljanje podataka od pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju telekomunikacijske usluge i djelatnosti, uključujući financijske podatke i podatke s obilježjem tajnosti, sukladno odred­bama Zakona,

17. razmatranje prijava radi stjecanja prava obavljanja tele­komunikacijskih usluga,

18. provođenje postupka ocjenjivanja sukladnosti radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme,

19. izdavanje privremene dozvole za postavljanje i uporabu radijske postaje ili radijskog sustava u svrhu tržišnog ili teh­nič­kog ispitivanja, istraživanja ili projektiranja,

20. davanje prethodne suglasnosti na opće uvjete poslovanja davatelja usluga sa znatnijom tržišnom snagom,

21. objavljivanje u »Narodnim novinama« popisa mjerodavnih tržišta usluga na kojima se osnovna telekomunikacijska usluga ne obavlja na propisani i odgovarajući način, ili za koja postoji opravdana sumnja da se neće osigurati takvo obavljanje te usluge, uz prethodno obavješćivanje operatora, na koje se to odnosi, o namjeri objave tog popisa,

22. objavljivanje u »Narodnim novinama« mjerodavnih tržišta, te popis operatora i davatelja usluga koji na mjerodavnom tržištu imaju znatniju tržišnu snagu,

23. planiranje uporabe geostacionarne i drugih satelitskih orbita,

24. utvrđivanje tehničke podloge za raspisivanje javnog natječaja za davanje koncesija sukladno odredbama Zakona,

25. izdavanje dozvola za radijsku postaju, dozvola za uporabu radijskih frekvencija, i općih dozvola, te donošenje rješenja o prestanku valjanosti dozvola,

26. izdavanje odobrenja za uvoz i stavljanje na tržište radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona,

27. mjerenja i ispitivanja u svrhu utvrđivanja uzroka smetnji u radijskim komunikacijama i poduzimanje mjera za njihovo uklanjanje,

28. obavljanje stručnih, tehničkih i administrativnih poslova za Vijeće korisnika telekomunikacijskih usluga i za Fond za osnovne telekomunikacijske usluge,

29. obavljanje kontrole nad provedbom odredaba Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona,

30. osnivanje Fonda za osnovne telekomunikacijske usluge, na prijedlog ministra nadležnog za telekomunikacije,

31. obavljanje stručnih poslova u vezi s davanjem koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije koji se odnose na tehničke uvjete dodjele radijskih frekvencija,

32. priređivanje stručnih skupova, javnih savjetovanja te ispitivanje tržišta i javnog mnijenja u vezi s pojedinim pitanjima iz područja telekomunikacija,

33. objavljivanje stručnih i/ili znanstvenih radova iz područja telekomunikacija,

34. obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom i ovim Statutom.

(2) Poslovi Agencije iz stavka 1. točke 1. do 9. ovoga članka od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, a Agencija ih obavlja na temelju javne ovlasti.

Godišnje izvješće

Članak 10.

(1) Vijeće Agencije podnosi Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svojem radu te o stanju i ostvarivanju načela i ciljeva regulacije telekomunikacijskog tr­žišta u Republici Hrvatskoj u skladu s odredbama Zakona, i to najkasnije do kraja ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Na zahtjev Hrvatskoga sabora ili Vlade Republike Hrvat­ske Vijeće Agencije obvezno je u primjerenom roku podnijeti izvješće iz stavka 1. ovoga članka i za razdoblje kraće od godine dana.

III. UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Vijeće Hrvatske agencije za telekomunikacije

Članak 11.

1) Agencijom upravlja Vijeće Agencije koje se sastoji od pet članova, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(2) Članovi Vijeća Agencije imenuju se na razdoblje od pet godina te mogu biti ponovno imenovani. Za početni sastav Vijeća Agencije tri člana imenuju se na vrijeme od pet godina, a dva člana na vrijeme od tri godine.

(3) Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća Agencije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz reda članova Vijeća Agencije, koji se imenuju na vrijeme od pet godina.

Uvjeti za imenovanje predsjednika i članova Vijeća Agencije, sukob interesa, te prava i obveze članova Vijeća Agencije

Članak 12.

(1) Članovi Vijeća Agencije dužnost obnašaju profesionalno.

(2) Članovi Vijeća Agencije moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, i imati visoku stručnu spremu iz područja elektrotehničkih, pravnih ili ekonomskih znanosti i najmanje pet godina radnog iskustva u području telekomunikacija, te aktivno poslovno znanje barem jednoga stranog jezika (engleskog, njemačkog ili francuskog), a u svojoj su se struci istaknuli znanstvenim ili stručnim radom, ili svojim javnim djelovanjem, i dostojni su biti članovima Vijeća Agencije.

(3) Članovi Vijeća Agencije ne mogu biti državni dužnosnici, osobe koje obnašaju dužnost u tijelima političke stranke, niti osobe koje su u radnom odnosu, ostvaruju utjecaj ili obavljaju druge poslove u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe Zakona, a obavljaju djelatnost u području telekomunikacija, niti mogu biti vlasnici ili suvlasnici ili članovi njihovih uprava, nadzornih odbora ili upravnih vijeća, ili obavljati druge poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

(4) Članovi Vijeća Agencije mogu pisati i objavljivati struč­ne i/ili znanstvene radove te sudjelovati u radu stručnih i/ili znanstvenih skupova.

(5) Članovi Vijeća Agencije obvezni su ponašati se na način da ne umanjuju svoj ugled ili ugled Agencije, te da ne dovode u pitanje svoju samostalnost i neovisnost pri obnašanju svoje dužnosti, te samostalnost i neovisnost Agencije.

(6) Članovi Vijeća Agencije obvezni su u obavljanju svojih poslova određenih Zakonom i ovim Statutom postupati savjesno i u skladu s pravilima struke, te s moralnim i etičkim načelima.

(7) Članovi Vijeća Agencije ostvaruju materijalna prava danom imenovanja.

(8) Ugovorom o radu koji sklapaju predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća Agencije, podrobnije se uređuju njihova prava po osnovi rada, kao i druga prava za vrijeme obna­šanja dužnosti u Vijeću Agencije.

(9) Plaća predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije utvrđuje se u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju plaće ravnatelja ili drugih voditelja, njihovih zamjenika i pomoćnika kao i članova pravnih osoba kojih je osnivač država.

(10) Članovi Vijeća Agencije ugovor o radu sklapaju s pred­sjednikom Vijeća Agencije, a predsjednik Vijeća Agencije s Vladom Republike Hrvatske.

Razrješenje članova Vijeća Agencije

Članak 13.

(1) Hrvatski sabor će razriješiti dužnosti predsjednika, za­mjenika predsjednika, odnosno člana Vijeća Agencije prije isteka razdoblja na koje je imenovan, ako to sam zatraži, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske u sljedećim slučajevima:

1. ako učini težu povredu dužnosti utvrđenu Statutom Agencije,

2. ako nije u mogućnosti uredno obavljati svoju dužnost dulje od šest mjeseci,

3. ako trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti,

4. ako je pravomoćnom presudom osuđen za kazneno djelo,

5. ako nastupi okolnost iz članka 12. stavka 3. ovoga Statuta.

(2) O postojanju razloga za razrješenje predsjednika, zamje­nika predsjednika, odnosno člana Vijeća Agencije prije isteka razdoblja na koje je imenovan, Vijeće Agencije je obvezno izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor.

Teže povrede dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije

Članak 14.

Pod težom povredom dužnosti predsjednika, zamjenika pred­sjednika i članova Vijeća Agencije se smatra:

1. ako svojim radom ili ponašanjem dovede u pitanje svoj ugled ili ugled Agencije;

2. ako pri obnašanju svoje dužnosti dovede u pitanje svoju samostalnost i neovisnost ili samostalnost i neovisnost Agencije.

Djelokrug rada Vijeća Agencije

Članak 15.

(1) Vijeće Agencije obavlja sljedeće poslove:

1. donosi odluke u vezi s obavljanjem svih regulatornih poslova iz članka 9. stavka 1. točke 1. do 5. ovog Statuta.

2. donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvat­ske, Statut Agencije, Pravilnik o radu Agencije, godišnji financijski plan i završni račun Agencije te godišnji program rada i razvoja Agencije.

3. donosi druge opće akte Agencije, a osobito:

• Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije,

• Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta,

• Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Agencije,

• Pravilnik o službenoj tajni

• i druge opće akte u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

4. raspisuje natječaj i na prijedlog ministra nadležnog za telekomunikacije donosi odluku o imenovanju upravitelja Agencije

5. imenuje članove Vijeća korisnika telekomunikacijskih usluga

6. imenuje i razrješuje članove Povjerenstva Fonda za osnov­ne telekomunikacijske usluge

7. donosi rješenja o prestanku valjanosti dozvola za obav­ljanje telekomunikacijskih usluga i odluke o oduzimanju i prestanku koncesija za frekvenciju za obavljanje telekomunikacijskih usluga uz uvjete određene Zakonom

8. daje suglasnost na prijenos koncesije u skladu s odredbama Zakona

9. izdaje i oduzima ovlast za obavljanje djelatnosti u telekomunikacijama u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona

10. odobrava oblik i način objave popisa pretplatnika javne govorne usluge

11. utvrđuje mjerodavna tržišta na kojima se osnovna telekomunikacijska usluga ne obavlja na propisani način, te poduzima radnje u skladu sa Zakonom

12. rješenjem utvrđuje da operator ili davatelj usluga na određenom tržištu ima znatniju tržišnu snagu

13. objavljuje standardne ponude operatora za međusobno povezivanje sa znatnijom tržišnom snagom na mjerodavnom tržištu

14. izdaje suglasnost na opće uvjete poslovanja davateljima usluga sa znatnijom tržišnom snagom, te može privremeno zabraniti obavljanje pojedinih telekomunikacijskih usluga ako utvrdi da se te usluge obavljaju pod uvjetima koji nisu u skladu s općim uvjetima poslovanja

15. donosi poslovnik o svojem radu

16. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Statutom.

(2) Članovi Vijeća Agencije sudjeluju u međunarodnim aktiv­nostima iz djelokruga  poslova odjela čiji rad koordiniraju.

Predsjednik Vijeća Agencije

Članak 16.

(1) Predsjednik Vijeća Agencije obavlja sljedeće poslove:

1. predstavlja i zastupa Agenciju, te rukovodi njenim radom,

2. odgovara za zakonitost rada Agencije,

3. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije,

4. u rukovođenju Agencijom organizira i vodi rad i poslovanje Agencije,

5. predlaže mjere za poboljšanje rada Vijeća Agencije,

6. odlučuje samostalno, u skladu s financijskim planom Agen­­cije, o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine Agencije, ako vrijednost te imovine ne prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna, iznad tog iznosa do iznosa od 4.000.000,00 kuna uz suglasnost Vijeća Agencije, a iznad iznosa od 4.000.000,00 kuna uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

7. sklapa i raskida ugovore o radu s radnicima Agencije i upraviteljem Agencije,

8. odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu i općim aktima Agencije,

9. donosi odluke o raspoređivanju radnika u stručnoj službi Agencije na određene poslove,

10. brine se o stručnom osposobljavanju radnika Agencije,

11. sklapa ugovore s domaćim ili stranim pravnim ili fizič­kim osobama na način koji je pobliže opisan ovim Statutom, a radi obavljanja pojedinih stručnih i tehničkih poslova

12. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sred­stava za rad, te poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti radnika Agencije u skladu sa zakonom i općim aktima Agencije,

13. predlaže Vijeću Agencije donoše­­nje akata iz ­­nje­gove nadležnosti,

14. predlaže načine investicijskog održava­­nja i nabavu, odnosno prodaju osnovnih sredstava u skladu s financijskim planom Agencije,

15. obav­­lja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktom te odlukama Vijeća Agencije.

(2) Predsjednik Vijeća Agencije može svojom odlukom dio svojih ovlasti, utvrđenih Zakonom i ovim Statutom, prenijeti na upravitelja Agencije.

Zamjenik predsjednika Vijeća Agencije

Članak 17.

Zamjenik predsjednika Vijeća Agencije pomaže predsjedniku Vijeća Agencije u obavljanju njegovih poslova određenih Zakonom i ovim Statutom, te zamjenjuje predsjednika Vijeća Agencije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sa svim pravima i dužnostima predsjednika Vijeća Agencije.

IV. STRUČNA SLUŽBA AGENCIJE

Članak 18.

(1) Agencija ima stručnu službu koja obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Agencije.

(2) Ustrojstvo stručne službe Agencije, te prava i obveze iz radnog odnosa pobliže se uređuju općim aktima koje na temelju ovoga Statuta donosi Vijeće Agencije.

Upravitelj Agencije

Članak 19.

(1) Stručnom službom Agencije rukovodi upravitelj Agencije koji za svoj rad odgovara Vijeću Agencije.

(2) Upravitelj Agencije organizira i vodi rad stručne službe Agencije.

(3) Upravitelj Agencije obavlja i druge poslove u skladu s člankom 16. stavkom 2. Statuta.

(4) Upravitelja Agencije imenuje Vijeće Agencije na pri­jedlog ministra nadležnog za telekomunikacije, na razdoblje od četiri godine, nakon kojeg može biti ponovno imenovan.

(5) Upraviteljem Agencije može biti imenovan hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji ima visoku stručnu spremu iz područja elektrotehničkih, pravnih ili ekonomskih znanosti i najmanje pet godina radnog iskustva u području telekomunikacija, te aktivno poslovno znanje barem jednoga stranog jezika (engleskog, njemačkog ili francuskog), a u svojoj se struci osobito istaknuo organizacijskim sposobnostima.

(6) Upravitelj Agencije ne može biti državni dužnosnik, osoba koja obnaša dužnost u tijelima političke stranke, niti osoba koja je u radnom odnosu, ostvaruje utjecaj ili obavlja druge poslove u pravnim osobama na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, a obavljaju djelatnost u području telekomunikacija, niti može biti vlasnik ili suvlasnik ili član njihovih uprava, nadzornih odbora ili upravnih vijeća, ili obavljati druge poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

(7) Upravitelj Agencije može, odlukom Vijeća Agencije, biti razriješen dužnosti prije isteka razdoblja na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

1. ako počini težu povredu dužnosti opisanu u članku 14. Statuta,

2. ako nije u mogućnosti uredno obavljati svoju dužnost dulje od šest mjeseci,

3. ako trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti,

4. ako je pravomoćnom presudom osuđen za kazneno djelo.

(8) Upravitelj Agencije i radnici stručne službe Agencije obvezni su u obavljanju svojih poslova određenih Zakonom i ovim Statutom postupati savjesno i u skladu s pravilima struke, te s moralnim i etičkim načelima.

(9) Prava iz radnog odnosa upravitelja Agencije i radnika stručne službe Agencije uredit će se Pravilnikom o radu Agencije i drugim općim aktima Agencije, u skladu s općim propisima o radu.

Unutarnje ustrojstvo Agencije

Članak 20.

(1) Unutarnje ustrojstvo Agencije uređuje se ovim Statutom te općim aktima koje donosi Vijeće Agencije.

(2) Radi nesmetanoga, racionalnoga i uspješnog obavljanja djelatnosti, Agencija obavlja poslove u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

• Vijeću Agencije,

• Uredu predsjednika Vijeća Agencije, te

• Stručnoj službi Agencije koja se sastoji od odjela i odsjeka.

(3) Radom Vijeća Agencije i Uredom predsjednika Vijeća Agencije rukovodi predsjednik Vijeća Agencije. Radom stručne službe Agencije rukovodi upravitelj Agencije, radom odjela rukovode voditelji odjela, a radom odsjeka u sastavu odjela rukovode voditelji odsjeka.

(4) Pobliže unutarnje ustrojstvo stručne službe Agencije, broj i naziv unutarnjih ustrojstvenih jedinica s opisom poslova, broj potrebnih radnika s opisom njihovih osnovnih poslova i stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, te njihove ovlasti i odgovornosti u skladu sa zakonom, utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

V. SREDSTVA ZA OBAVLJANJE
POSLOVA AGENCIJE

Članak 21.

(1) Sredstva za obavljanje poslova Agencije, u skladu s njezinim godišnjim financijskim planom, osiguravaju se:

1. od dijela naknade za uporabu radijskih frekvencija koji, izražen u postotku, ne može biti manji od 5%,

2. od naknade za uporabu adresa i brojeva,

3. iz iznosa od 0,2% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini u obavljanju telekomunikacijskih usluga i djelatnosti ostvarili koncesionari i davatelji telekomunikacijskih usluga temeljem Zakona, osim koncesionara radiodifuzijskih usluga.

(2) Agencija odgovara za vlastite obveze cjelokupnom svo­jom imovinom, a Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

(3) Obveze Agencije u prvom se redu podmiruju iz njezine imovine, a tek onda iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(4) Agencija može samostalno, bez suglasnosti Vlade Repub­like Hrvatske, steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu, ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost ugovora ili drugoga pravnog posla ne prelazi iznos od 4.000.000,00 kn.

Financijski plan Agencije

Članak 22.

(1) Vijeće Agencije donosi financijski plan kojim se utvrđuje visina prihoda i rashoda za jednu poslovnu godinu.

(2) Financijski plan donosi se najkasnije trideset dana prije završetka tekuće proračunske godine.

(3) Financijski plan Agencije može se tijekom godine mijenjati.

(4) Nalogodavac za izvršenje financijskog plana Agencije je predsjednik Vijeća Agencije.   

Članak 23.

Novčana sredstva Agencije vode se na žiroračunu Agencije u skladu s propisima o platnom prometu.

Vođenje poslovnih knjiga

Članak 24.

Agencija vodi poslovne knjige u skladu s propisima o raču­novodstvu.

VI. SLUŽBENA TAJNA

Članak 25.

(1) Službenom tajnom smatraju se isprave, podaci, zapisi i dokumenti koji su posebnim općim aktom Agencije utvrđeni kao službena tajna, čije priopćavanje, prenošenje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama nije dozvoljeno osim na način propisan zakonom ili općim aktom Agencije.

(2) Isprave, podaci, zapisi i dokumenti, koji se smatraju službenom tajnom, moraju biti obilježeni kao službena tajna.

(3) Opći akt Agencije o određivanju isprava, podataka, zapisa i dokumenata, koji se smatraju službenom tajnom, te o načinu čuvanja službene tajne donosi, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, Vijeće Agencije na prijedlog predsjednika Vijeća Agencije.

(4) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća Agencije, upravitelj Agencije te radnici stručne službe Agencije i druge pravne ili fizičke osobe kojima je Agencija povjerila obav­ljanje određenih poslova, dužni su čuvati službenu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali, a obveza čuvanja službene tajne prestaje nakon isteka roka od 5 godina od dana razrješenja s dužnosti člana Vijeća Agencije, odnosno od dana prestanka radnog odnosa radniku stručne službe Agencije.

VII. JAVNOST RADA

Članak 26.

(1) Rad Agencije je javan.

(2) Javnost rada Agencije osigurava se suradnjom Agencije s medijima i izvješćivanjem drugih institucija o radu i poslovanju Agencije.

VIII. ZAŠTITA NA RADU

Članak 27.

U Agenciji se mora osigurati zaštita na radu te se u obav­ljanju poslova moraju provoditi mjere zaštite na radu (zaštita ljudi i imovine), u skladu sa zakonom i općim aktom Agencije.

IX. IZMJENE, DOPUNE I TUMAČENJE STATUTA

Članak 28.

(1) Izmjene i dopune Statuta može predložiti predsjednik Vijeća Agencije, zamjenik predsjednika Vijeća Agencije i svaki član Vijeća Agencije.

(2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Tumačenje Statuta

Članak 29.

U slučaju nejasnoća ili nesuglasnosti u primjeni odredaba ovoga Statuta, za njihovo tumačenje mjerodavno je Vijeće Agencije.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Vijeće Agencije će donijeti opće akte iz članka 15. stavka 1. ovog Statuta u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

(2) Članovi Vijeća Agencije dužni su uskladiti svoj status iz članka 12. stavka 8. ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 31.

(1) Ovaj Statut donosi Vijeće Agencije, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Agencije.

(3) Nakon stupanja na snagu ovaj će se Statut objaviti u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Agencije.

Predsjednik Vijeća Hrvatske agencije
za telekomunikacije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.