MINISTARSTVO MORA TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

800

Na temelju članka 1021. stavka 3., a u svezi članka 9. stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORA ZADOVOLJAVATI PLOVNI OBJEKT, TE FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA DJELATNOST
IZNAJMLJIVANJA PLOVILA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti kojima moraju udovoljavati plovila koja služe za iznajmljivanje, kao i uvjeti koje moraju zadovoljavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iznajm­ljivanja plovila u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:
– plovilo jest brodica upisana u očevidnik brodica za gospodarske namjene u Republici Hrvatskoj ili jahta upisana u upisnik jahti u Republici Hrvatskoj kao jahta za gospodarske namjene
– čarter tvrtka je fizička ili pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila
– Ministarstvo je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 3.

(1) Čarter tvrtka može iznajmljivati vlastita plovila ili plovila u vlasništvu druge domaće fizičke ili pravne osobe.
(2) Čarter tvrtka može iznajmljivati plovilo u vlasništvu druge domaće fizičke ili pravne osobe pod uvjetom:
– da je to plovilo upisano u očevidnik brodica za gospodarske namjene ili je upisano u upisnik jahti kao jahta za gospodarske namjene i
– da dokaže da su u pogledu tog plovila podmirene sve porezne i carinske obveze.
(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, sve obveze, prava i odgovor­nosti propisane ovim Pravilnikom ima čarter tvrtka, pri čemu se ne is­ključuju odgovornosti vlasnika plovila sukladno posebnim propisima.

Članak 4.

Čarter tvrtka je dužna raspolagati s opremom za elektroničku prijavu popisa posade i putnika što uključuje priključak na Internet, te opremu za korištenje naprednog elektroničkog potpisa.

Članak 5.

(1) Prije početka iznajmljivanja plovila čarter tvrtka je dužna Ministarstvu podnijeti pisani zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka u kojoj se evidentiraju sve prijave popisa posade i putnika na plovilima.
(2) U zahtjevu za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka, čarter tvrtka mora dostaviti sljedeće podatke:
– naziv ili ime, te sjedište čarter tvrtke
– matični broj
– ime i prezime odgovorne osobe
– ime i prezime osoba koje će unositi prijave u centralnu bazu podataka
– popis svih plovila, s izvacima iz upisnika jahti odnosno očevid­nika brodica, odnosno preslikom rješenja o predbilježbi upisa brodice ili jahte
– e-mail adresa.

Članak 6.

Ministarstvo će čarter tvrtki koja udovoljava uvjete iz članka 3., 4. i 5. dodijeliti korisničko pravo rada na centralnoj bazi podataka, uz koje će joj odrediti lozinku za korištenje aplikacije za dostavu popisa posade i putnika.

Članak 7.

Čarter tvrtka je dužna prije početka iznajmljivanja plovila unijeti u centralnu bazu podataka podatak o koncesijskom odobrenju za svako pojedino plovilo.

Članak 8.

(1) Prijava popisa posade i putnika za svako plovilo obavlja se elektroničkim putem u centralnu bazu podataka Ministarstva najkasnije do trenutka isplovljenja plovila.
(2) Za identifikaciju potpisnika popisa posade i putnika i potvrđivanje vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa upotrebljava se isključivo napredni elektronički potpis.
(3) Popis posade i putnika, ispisan kao povratni dokument nakon prijave popisa posade i putnika elektroničkim putem, mora se nalaziti na plovilu i osoba koja upravlja plovilom dužna je isti predočiti, na zahtjev, ovlaštenoj osobi.
(4) U slučaju nemogućnosti prijave popisa posade i putnika elektroničkim putem ista se ovjerava u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije. Tako ovjereni popis posade i putnika mora se naknadno unijeti u centralnu bazu podataka.
(5) Obrazac popisa posade i putnika nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(6) Pored podataka koji se prema obrascu iz stavka 5. ovog članka unose u popis posade i putnika, čarter tvrtka je dužna popuniti i druge podatke o bazi podataka, sukladno posebnim propisima.

Članak 9.

(1) Čarter tvrtka dužna je voditi evidenciju popisa posade i putnika koju je dužna dati na uvid na zahtjev ovlaštene osobe.
(2) Podaci iz centralne baze podataka dostupni su čarter tvrtkama za njihova plovila, a nadležnim tijelima državne uprave dostupni su podaci za sva plovila svih čarter tvrtki.

Članak 10.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na fizičke i pravne osobe kojima je izdano odobrenje za iznajmljivanje jahti i brodica pod stranom zastavom u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (čarter-licencija) prije stupanja na snagu Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), a koje na temelju valjane čarter licencije obavlja djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/05-02/24
Urbroj: 530-03-05-1
Zagreb, 21. ožujka 2005.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA
PODACI O ČARTER TVRTKI:                                                                     __________________                          

                                                                                                                         Naziv ili ime, adresa

POREZNI BROJ:                                                                                                                     ___________________                                                                                                                                                                                                              MB ili MBG

IME JAHTE ILI OZNAKA BRODICE                                                          ___________________

POPIS POSADE I PUTNIKA

RED.
BROJ

IME

PREZIME

MJESTA, DRŽAVA I
DATUM ROĐENJA

DRŽAVLJANSTVO

VRSTA I BROJ ISPRAVE O IDENTITETU

UVJERENJE/SVJEDODŽBA O
OSPOSOBLJENOSTI BR.

ZAPOVJEDNIK

1

 

 

 

 

 

 

POSADA

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

PUTNICI

RED.
BROJ

IME

PREZIME

MJESTA, DRŽAVA I
DATUM ROĐENJA

DRŽAVLJANSTVO

VRSTA I BROJ ISPRAVE O
IDENTITETU

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Luka ukrcaja: _________________                                      Datum ukrcaja putnika: _________________
Datum iskrcaja putnika: _________________

Datum prijave: _________________                                     Prijavu popunio: _________________
                                 Ime i prezime

Prijava uredno zaprimljena dana __________ u ____ sati.